Doktor GözündenDr.M.Burak ÖLMEZSerbest Paylaşımlar

#00084# 1 OLGU 1 ANİ SERİSİ -7 Radyolojiye ilgili Olmakta Fayda Var

1 OLGU 1 ANİ SERİSİ -7 Radyolojiye ilgili Olmakta Fayda Var

Not;Bu olgu kendi olgumdur(kongrede poster olarak sunulmuştur.) “Acilde tiroid nodulu ile ne işimiz var” diyenler olabilir,her olgudan öğrenecek bir şey vardır,(Örneğin tiroid nodülü de nefes darlığı yapabilir, acilde yan servikal grafi bariz nodülü-guatrı olanlarda trakeaya basıyor ise neden olabilir )   ayrıca “her hasta her yere gelebilir ” diye belirteyim.Benim çalıştığım bu hastanede radyoloji hizmet alımı idi. Klink bilgi sorulmadan raporlanırdı.Bu hastanınMR raporu “normal” idi. Açıp baktığımda pek normal göremedim. Okuyalım….

Tiroid Nodülü Nefes Darlığı Yapar Mı
GİRİŞ – AMAÇ
Tiroid nodülleri genellikle kişilerde herhangi bir şikayet ve belirti yapmaz. Çoğu nodül sıklıkla hasta ve doktorlar tarafından tesadüfen saptanır. Nadiren bazı nodüller nefes darlığı ,yemede zorluk, ses kalınlaşması, seste çatallanma veya boyunda ağrı yapabilir. Bizim vakamızda nefes darlığı ve boyunda şişkinlik şikayeti ile gelen takipli hastamızda tiroid nodülünün bası yapabildiğini ve basit bir lateral servikal grafi görüntüleme yöntemi ile saptanabileceğini göstermeyi amaçladık.
Anahtar Kelimeler: Tiroid nodülü, nefes darlığı, bası semptomu
OLGU
33 yaşında bayan , bilinen 10 senedir ötiroid multinodüler guatr (MNG) nedeniile…Eğitim ve Araştırma Hastanesi tiroid polikliniğinde takipli olan hasta. Detaylı anamnezinde ötiroid MNG takiplerine ek olarak son 1 senedir nefes darlığı şikayeti mevcut olduğunu, bu semptom ile göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirildirildiğini ancak hastada herhangi bir patoloji saptanmadığını belirtti. Polikliniğimize MNG takibi için başvuran hastanın tiroid muayenesinde inspeksiyonda grade 2-3 guatrı ve yine inspeksiyonla farkedilen ve palpasyonla istmus bölgesi ile uyumlu olarak düşünülen lokalizasyonda yaklaşık 2 cm boyutunda sert karakterde nodül saptandı. (Resim 1)
Laboratuar tetkikleri incelenen hastanın TSH:0.88 uIU/mL sT4:10.45 pmol/L olarak ötiroid idi. Tiroid ultrasonu çekilen hastanın ; sağ lob: 35x19x14mm, sol lob: 43x15x11 mm ve en büyüğü istmus bölgesinde 23×15 mm boyutunda mikrokistik alan içeren nodüllleri mevcuttu. Hastanın nodülünden önceki takiplerinde istenen ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) patoloji raporu olarak istmustaki nodülü için “Benign” karakterde olduğu görüldü

Hastanın nefes darlığı şikayeti olması üzerine hastaya lateral servikal grafi çektirildi. Lateral grafide tiroid loju hizasında trakeanın üzerine bası olduğu ve trakea kalibrasyonunda azalma saptandı (Resim 2). Hastanın tanısının netleştirilmesi ve tedaviye yol göstermesi amacı ile boyun magnetik rezonans görüntüleme (MRG) istendi. Hastanın muayene ve tiroid ultrasonografisinde saptanan istmus bölgesindeki 23x15mm nodül ile uyumlu yapının; trakeaya basısı sagital ve transvers kesitte daha net bir şekilde görüldü (Resim 3)
Hastanın bası semptomu (nefes darlığı ) olması, patolojinin “benign” karakterde gelmesine rağmen operasyon açısından değerlendirilmesi amacıyla genel cerrahi ile konsülte edildi. Genel cerrahi bölümü tarafından operasyon planlanan hastaya preoperatif hazırlıklarına başlanıldı.

SONUÇ
Tiroid nodülleri tüm dünyada artan sıklıkla karşılaştığımız klinik bir sorundur. İyot eksikliği olmayan bölgelerde palpasyonla saptanan tiroid nodülü prevalansı kadınlarda % 5, erkeklerde % 1 olarak belirtilmektedir (1,2) Tanı yöntemi yüksek çözünürlüklü USG ve deneyimli eller olunca, bu oran % 19-67’lere kadar çıkabilmektedir (3) Tiroid nodülü, pek çok hastada klinik belirti ve bulgu vermeyebilir.
Tiroid nodülleri genellikle fizik muayene sırasında, karotis arterlerinin renkli doppler incelemesi sırasında veya farklı nedenlerle yapılan diğer görüntüleme metodlarında rastlantısal olarak bulunabilir (4) Benign nodüllerde lokal bası belirtileri olması, önceden yapılmış eksternal radyoterapi, nodülde progresif büyüme, şüpheli ultrason bulguları ve kozmetik nedenler cerrahi nedenleridir. Bu vakada İİAB benign olmasına rağmen bası semptomları ve basının basit ve ileri görüntüleme yöntemleri ile desteklenmesi sonucu operasyon endikasyonu konuldu ve ilgili bölüme konsülte edilerek operasyon kararı alındı.

Burak Ölmez

Büyük Türk hakanı Atilla; "Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!" demiş. "Ama nasıl olur?" demişler. "Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?" Atilla cevap vermiş; "Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu da koca bir ülkeyi kurtarır" (teşbihte hata olmasın) bir "tüyo" bazen bir "hayat"kurtarabilir felsefesinde bir insan,bir hekim..
Başa dön tuşu